Kancelaria

Ogólne zasady i warunki

świadczenia usług prawnych przez kancelarię Andrzej Rajczakowski

1.1 Niniejsze ogólne zasady i warunki określają warunki świadczenia usług prawnych przez „………………………………” z siedzibą ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………. przez Sąd Rejonowy dla m.st. ………………………, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: …………………….., REGON: ……………………… („………………….”) na rzecz klientów nie będących konsumentami („Klient”).

1.2 Niniejsze ogólne warunki i zasady stanowią integralną część umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Klienta, w takim zakresie w jakim nie zostały one wyraźnie uchylone lub zmienione taką umową.

1.3 Niniejsze ogólne warunki i zasady wiążą Klienta w przypadku: (i) ich doręczenia przed zawarciem umowy; (ii) udostępnienia ich Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej …………………… Wyłączone zostaje zastosowanie wzorców umownych (w tym ogólnych warunków i regulaminów) Klienta, a postanowienia zlecenia sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami i zasadami wymagają wyraźnego przyjęcia przez …………………. Przepisów art. 682 i 3854 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

2.1 O ile ……………… nie zawarł z danym Klientem umowy o świadczenie usług prawnych w formie pisemnej, umowa taka może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez ………………….. Przyjęcie zlecenia przez …………………. może nastąpić jedynie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego zleceniu.

2.2 Co do zasady, …………………. podejmując się świadczenia usług prawnych dla Klienta, świadczy je w zakresie wyraźnie zleconym …………………….. przez Klienta, w szczególności …………………. nie jest odpowiedzialny za całokształt spraw Klienta ani za jego inne sprawy nie objęte zleceniem, np. za sprawy podatkowe, chyba że otrzyma takie wyraźnie zlecenie od Klienta.

2.3 Zakres pierwotnego zlecenia może ulec zmianie (zawężeniu lub rozszerzeniu) z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku zgody ……………….. na zmianę zakresu zlecenia …………………. niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

2.4 ………………………… nie świadczy doradztwa prawnego w zakresie prawa obcego. Jeżeli wynika to z wyraźnego zlecenia Klienta lub z charakteru tego zlecenia, …………………… dla jego wykonania może zaangażować zagranicznego doradcę prawnego. W takim przypadku zagraniczny doradca prawny nie jest podwykonawcą ……………………., a ……………………. jedynie koordynuje współpracę z tym doradcą i nie jest odpowiedzialny za jego porady.

2.5 ……………………… świadczy usługi na podstawie otrzymanego zlecenia wyłącznie na rzecz Klienta lub wskazanego przez niego końcowego odbiorcy usługi, a ich wykorzystanie przez osoby trzecie wymaga odrębnej zgody ……………………… Jeżeli Klient wskazał innego niż on końcowego odbiorcę usługi, stosunek prawny między ……………………… a takim końcowym odbiorcą usługi regulują niniejsze ogólne zasady i warunki, a Klient ponosi odpowiedzialność wobec …………………………. za zapłatę wynagrodzenia i zwrot kosztów ………………………… przez takiego końcowego odbiorcę usługi, jak również zwolni …………………………. (oraz wspólników, pracowników i współpracowników …………………………..) z odpowiedzialności dalej idącej niż wynikająca z umowy z Klientem i niniejszych ogólnych zasad i warunków.

2.6 ………………………………. decyduje według swego uznania o sposobie wykonania zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i stosownych standardów zawodowych oraz, o ile uzna to za możliwe i celowe, wskazówek Klienta.

2.7 Wykonywaniem usług dla danego Klienta kieruje Partner …………………….. odpowiedzialny za zlecenie Klienta, który ustala organizację świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta, w tym dobór prawników i asystentów prawnych, którym powierza wykonanie danych usług.

2.7 ……………………… może zażądać od Klienta, w każdym momencie stosownej zaliczki, której wysokość będzie odzwierciedlała rodzaj zlecenia i przewidywane zaangażowanie ……………………………… Wpłacona zaliczka będzie rozliczona, bez odsetek, przy ostatniej fakturze, po zakończeniu świadczenia usług dla danego Klienta.

3.1 Klient może wskazać osoby, które działając w jego imieniu mogą zmieniać zakres zlecenia, a także udzielać ………………… w jego imieniu wskazówek co do sposobu wykonania zlecenia. Do czasu wskazania takich osób, przyjmuje się że każda osoba działająca w ramach organizacji Klienta lub jego spółek powiązanych, która pozostaje w kontakcie z ………………………….., jest upoważniona do tego rodzaju czynności.

3.2 Klient wyraża zgodę na korzystanie przez ………………………… z elektronicznych środków porozumiewania się i usług przechowywania danych, niezależnie od tego czy są dostarczane przez osoby trzecie, na potrzeby komunikacji. ………………………………… nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich środków i usług (w tym zniekształceniem lub utratą komunikatów i informacji).

4.1 Wynagrodzenie ………………………. za usługi prawne w ramach danego zlecenia będzie obliczone jako iloczyn liczby godzin poświęconych przez prawników i asystentów prawnych na świadczenie usług dla Klienta, przez wyrażoną w EURO stawkę godzinową poszczególnych osób. Dla klientów krajowych wynagrodzenie to będzie przeliczane na złote według średniego kursu NBP, użytego do wystawienia faktury oraz powiększone o obowiązujący podatek VAT. Do faktury dołączony będzie opis czynności wykonanych przez adwokatów (prawników) …………………….., oraz łączny czas (notowany w jednostkach 1/10 godziny) poświęcony na ich wykonanie przez danego adwokata (prawnika) w danym dniu. Czas asystentów prawnych będzie podany zbiorczo, dla wszystkich asystentów pracujących przy zleceniu i za cały okres rozliczenia.

4.2 Stawki godzinowe adwokatów (prawników) i asystentów prawnych ………………………… są ustalane z reguły raz do roku, na dany rok kalendarzowy, chyba że warunki rynkowe uzasadniają ich zmianę w trakcie danego roku, o czym ……………………….. poinformuje Klienta ze stosownym wyprzedzeniem. Wysokość stawek godzinowych jest ustalana stosownie do zaszeregowania i doświadczenia danego adwokata (prawnika) lub asystenta prawnego. Zmiana stawek godzinowych nie stanowi zmiany umowy.

4.3 ………………………. przysługuje, poza wynagrodzeniem, zwrot zindywidualizowanych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia dla Klienta, takich jak np.: opłaty sądowe, skarbowe i notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty tłumaczeń, koszty noclegów i przejazdów, przesyłek kurierskich, itp. Wydatki te będą zwracane na podstawie stosownych rachunków i faktur. W przypadkach gdy oczekiwana kwota tych wydatków będzie znacząca, ……………………. może zwrócić się do Klienta o stosowną zaliczkę na ten cel. ………………… przysługuje także zwrot kosztów poniesionych bezpośrednio przy wykonywaniu czynności w ramach zlecenia (takich jak rozmowy telefoniczne, komunikacja faksowa i emailowa, usługi pocztowe, koszty kserowania dokumentów i tym podobnych czynności), które z przyczyn technicznych nie mogą być dokumentowane oddzielnymi rachunkami. Klient zostanie obciążony tymi kosztami w sposób zryczałtowany, jako określony procent łącznej kwoty wynagrodzenia ……………………. Klient zwalnia ……………………… ze wszelkich zobowiązań zaciągniętych przez …………………… wobec osób trzecich w celu należytego wykonania zleconych usług.

5.1 Klient zobowiązany jest do poinformowania ……………………… o prowadzeniu działalności gospodarczej lub nie, o swoim statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP.

5.2 Rozliczenie usług świadczonych przez ……………………….. (wynagrodzenie oraz koszty podlegające zwrotowi), będzie następowało na podstawie faktur VAT, wystawianych w okresach miesięcznych, na koniec miesiąca, chyba że charakter zlecenia uzasadnia inny okres rozliczeniowy i zostanie to uzgodnione z klientem. Faktury …………………… są płatne, przez Klienta, bez potrąceń, w terminie 14 dni od ich otrzymania, przelewem na konto wskazane na fakturze. Na przelewie powinien być wskazany numer faktury za którą dokonywana jest zapłata. W przypadku braku takiego wskazania ………………………. rozliczy dokonaną wpłatę z najstarszymi wymagalnymi należnościami od Klienta.

5.3 Faktury będą wystawiane Klientom zgodnie z otrzymaną od nich informacją o ich statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Stosownie do tych przepisów, w zależności od statusu podatkowego Klienta, do kwot wynagrodzenia i zwracanych kosztów może być doliczony podatek VAT.

5.4 Faktury VAT będą wysyłane listem poleconym na adres wskazany przez Klientów oraz pocztą elektroniczną lub faksem. Opis czasu i czynności, dołączany do faktury, o którym mowa w pkt. 2.1, nie stanowi dokumentu księgowego i powinien być przechowywany przez Klienta oddzielnie od dokumentów księgowych, ponieważ zawiera on poufne informacje chronione przywilejem relacji klient-prawnik.

5.5 W przypadku uwag lub zastrzeżeń Klienta do faktury lub załączonego do niej opisu czasu i czynności, ……………………. oczekuje ich zgłoszenia w ciągu 14 dni od otrzymania faktury, po upływie którego to terminu uznaje się, że Klient zaakceptował fakturę bez zastrzeżeń.

5.6 W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Klienta należności za świadczone usługi, ………………….. może, w szczególności naliczyć Klientowi odsetki ustawowe lub zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania należności, informując o tym uprzednio Klienta.

6.1 ……………………………… jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zawierają umowę w imieniu Klienta, a także osób kontaktowych po stronie Klienta, w tym osób upoważnionych do składania zleceń oraz osób obsługujących procesy ich rozliczeń. Zasady przetwarzania danych osobowych w/w osób przez ………………………….. są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://rajczakowski.eu/polityka-prywatnosci/.

6.2 …………………… jest administratorem danych osobowych, udostępnianych lub przekazywanych mu bezpośrednio lub pośrednio przez Klienta lub pozyskiwanych w inny sposób przez …………………….. w ramach świadczenia usług prawnych. Na podstawie art. 14 ust. 5 lit d) RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), …………………………….. nie wykonuje obowiązku informacyjnego wobec ww. osób z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

6.3 W przypadku danych osobowych udostępnianych lub przekazywanych ………………………… pośrednio lub bezpośrednio przez Klienta, Klient zapewni …………………………………… oraz jego ewentualnych podwykonawców, że przetwarza, w tym udostępnia …………………………… takie dane osobowe zgodnie z prawem (w szczególności posiada i stosuje wymagane polityki przetwarzania danych osobowych) i nie zachodzą okoliczności, które uniemożliwiałyby zgodne z prawem przetwarzanie takich danych osobowych przez ……………………………… a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji przedmiotu zlecenia.

6.4 Przy świadczeniu usług prawnych ………………………………… może posługiwać się podwykonawcami świadczącymi usługi związane z danym zleceniem, w związku z tym może zachodzić potrzeba przekazania podwykonawcom przetwarzania lub udostępnienia danych osobowych związanych z danym zleceniem. W przypadku udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcom lub ogólnie…………………………..nakłada na takie osoby odpowiednie zobowiązania dotyczące poufności oraz przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych.

6.5 ……………………………… ma prawo – o ile uzasadnione jest to zakresem realizowanej pomocy prawnej lub jeżeli wymaga tego Klient – do przekazywania danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz również poza EOG, przy spełnieniu właściwych wymagań prawnych określonych przez RODO.

6.6 Jeżeli Klient ma siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniej ochrony danych osobowych, a w ramach świadczenia usług ………………………………. może przekazywać Klientowi dane osobowe, Klient i …………………………………. zawrą dodatkową umowę ze standardowymi klauzulami umownymi, dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich, przyjętymi przez Komisję Europejską.

6.7 Klient i ……………………………. ponoszą samodzielną, własną odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych osobowych. Klient jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez ……………………………., jego personel lub podwykonawców w związku z naruszeniem właściwych wymagań prawnych przez Klienta lub przez podmioty za które odpowiada lub w związku z nieprawdziwością jakichkolwiek oświadczeń w zakresie danych osobowych.

7.1 …………………………………… podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Nakładają one na …………………………….. obowiązek stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego, w tym m.in. obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta, jego przedstawicieli i reprezentantów, weryfikacji tożsamości przedstawicieli Klienta, identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwania informacji o powiązaniach Klienta z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, a także obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zgodnie z Ustawą AML Klient ma obowiązek przedstawić ……………………………….. wszelkie żądane informacje i dokumenty określone w Ustawie AML, w szczególności doręczyć wypełniony formularz Poznaj Swego Klienta („Formularz KYC”) oraz aktualizować zawarte w nim informacje.

7.2 …………………………….. zastrzega sobie prawo do nierozpoczynania wykonywania usług lub do ich zawieszenia lub zakończenia jeżeli nie otrzyma od Klienta stosownych informacji, w tym wypełnionego Formularza KYC oraz dokumentów wymaganych przez Ustawę AML.

8.1 Zarówno Klient jak i ……………………… może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług prawnych w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem oznaczonego terminu. Wypowiedzenie umowy przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kwot należnych …………………… z tytułu usług świadczonych do czasu wypowiedzenia. Ponadto, Klient zobowiązany będzie do zapłaty ………………………………… kwoty stanowiącej ekwiwalent nakładów (w tym kosztu dodatkowych usług prawnych) i wydatków poniesionych przez ……………………….. w interesie Klienta, w okresie od wypowiedzenia do czasu przekazania sprawy innemu doradcy prawnemu. Z tytułu wypowiedzenia umowy przez jedną Stronę, drugiej Stronie nie służy roszczenie o naprawienie szkody, nawet jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron obejmuje wypowiedzenie wszystkich pełnomocnictw, jakie …………………………… otrzymał od Klienta.

8.2 ……………………………. zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania kwestii tzw. „konfliktu interesów”, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej radców prawnych lub adwokatów oraz z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Klienta i ……………………………..

8.3 Z upływem 12 miesięcy od daty ostatniej czynności dla Klienta lub wystawienia dla niego ostatniej faktury, ……………………………… jest uprawniony do uznania iż z punktu oceny konfliktu interesów, dany podmiot przestał być klientem ……………………………

8.4 …………………………………….. może się powoływać na usługi doradztwa na rzecz Klienta w materiałach i informacjach marketingowych.

9.1 Odpowiedzialność ……………………..wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług prawnych ograniczona jest standardowo do kwoty strat poniesionych przez Klienta, nie wyższej jednak niż kwota stanowiąca trzykrotność kwoty wynagrodzenia ………………………… za okres 12 miesięcy poprzedzających moment, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, wliczając w to miesiąc, w którym zdarzenie to nastąpiło.

9.2 Klient zrzeka się wobec wszystkich obecnych i przyszłych wspólników ……………………….. wszelkich praw i roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać wobec danego wspólnika jako osoby odpowiedzialnej za zobowiązania ………………………wynikające z niniejszej umowy i każdego zlecenia, oraz zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń wobec wspólników lub pracowników ………………………

10.1 Stosunek prawny między …………………………. i Klientem (w tym Umowa o świadczenie usług prawnych pomiędzy ………………………… i Klientem oraz niniejsze ogólne zasady i warunki), jak również wszelka odpowiedzialność ……………………………… wobec Klienta (umowna lub pozaumowna), podlegają prawu polskiemu.

10.2 Wszelkie spory związane z niniejszymi ogólnymi zasadami i warunkami (oraz umową zawartą na ich podstawie pomiędzy …………………………….. i Klientem) będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ………………………………

W czasie trwania umowy z Klientem, ………………………. może zmienić treść niniejszych ogólnych zasad i warunków informując Klienta o takiej zmianie i jej treści. Zmienione ogólne zasady i warunki wiążą Klienta jeżeli nie wypowie umowy w terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji.

Andrzej Rajczakowski

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, gwarantując skuteczną ochronę Państwa interesów.

adwokat, kancelaria adwokacka, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, sprawy cywilne, prawo gospodarcze,

TOP