Zakres usług

Sprawy

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach przed sądami upadłościowymi, począwszy od przygotowań do złożenia wniosku o upadłość, ewentualnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w różnych wariantach dopasowanych do aktualnego stanu faktycznego i indywidualnej sytuacji dłużnika.

Dzięki wieloletniej obsłudze syndyków masy upadłości Kancelaria posiada duże doświadczenie w postepowaniach upadłościowych w wymiarze procesowym, jak i w relacjach upadłego z wierzycielami, syndykiem i sądem upadłościowym.Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa upadłościowego pozwoli na wypracowanie możliwie najbardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnej sytuacji każdego Klienta.Prawo Cywilne

Prawo własności nieruchomości

Zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, dopuszczenie do współposiadania.

Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

Doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.Ochrona dóbr osobistych, najem lokali, roszczenia wynikające z umów sprzedaży

Sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi.

Prawo spadkowe

Nabycie spadku, dział spadku, - roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych

Reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych

Badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych.

Roszczenia z umów cywilnoprawnych

W tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.


Prawo Gospodarcze

Badania spółek

(Audyt prawny), stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek, tworzenie/zakładanie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS.

Umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek

Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych.


Windykacja należności

Wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Kancelaria udziela także pomocy w zakładaniu spółek prawa handlowego i działalności gospodarczej na terenie Niemiec, a także znalezieniu kompetentnego prawnika na terenie Niemiec- w sytuacji konieczności reprezentacji procesowej.

Prawo Rodzinne
i Opiekuńcze

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

o rozwód lub separację

o podział majątku wspólnego

o alimenty

opiekuńcze

ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

o ubezwłasnowolnienie

Prawo Pracy

O odszkodowanie

Za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia

O przywrócenie do pracy

.


O zapłatę za zaległe nadgodziny

Wynikające z wypadków przy pracy oraz związane ze sporami zbiorowymi.

Andrzej Rajczakowski

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, gwarantując skuteczną ochronę Państwa interesów.

adwokat, kancelaria adwokacka, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, sprawy cywilne, prawo gospodarcze,

TOP