Zakres usług

Sprawy

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach przed sądami upadłościowymi, począwszy od przygotowań do złożenia wniosku o upadłość, ewentualnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, w różnych wariantach dopasowanych do aktualnego stanu faktycznego i indywidualnej sytuacji dłużnika.

Dzięki wieloletniej obsłudze syndyków masy upadłości Kancelaria posiada duże doświadczenie w postepowaniach upadłościowych w wymiarze procesowym, jak i w relacjach upadłego z wierzycielami, syndykiem i sądem upadłościowym.Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa upadłościowego pozwoli na wypracowanie możliwie najbardziej skutecznych i efektywnych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnej sytuacji każdego Klienta.Prawo Cywilne

Prawo własności nieruchomości

Zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, dopuszczenie do współposiadania.

Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

Doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.Ochrona dóbr osobistych, najem lokali, roszczenia wynikające z umów sprzedaży

Sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi.

Prawo spadkowe

Nabycie spadku, dział spadku, - roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych

Reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych

Badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych.

Roszczenia z umów cywilnoprawnych

W tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.


Prawo Gospodarcze

Badania spółek

(Audyt prawny), stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek, tworzenie/zakładanie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS.

Umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek

Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych.


Windykacja należności

Wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Kancelaria udziela także pomocy w zakładaniu spółek prawa handlowego i działalności gospodarczej na terenie Niemiec, a także znalezieniu kompetentnego prawnika na terenie Niemiec- w sytuacji konieczności reprezentacji procesowej.

Prawo Rodzinne
i Opiekuńcze

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

o rozwód lub separację

o podział majątku wspólnego

o alimenty

opiekuńcze

ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozb