Jestem członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu – absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.). Edukację prawniczą rozpocząłem na Europa-Universitaet ,,Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, w trakcie studiów w Niemczech zacząłem naukę na Wydziale Prawa i Administracji partnerskiej uczelni w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów  zajmowałem się obsługą firm i osób fizycznych w międzynarodowym obrocie prawnym, głównie między Polską a Niemcami, rozpoczynając współpracę z adwokatami praktykującymi na terenie Niemiec. W latach 2004 – 2007 r. odbyłem  w Sądzie Okręgowym w Świdnicy aplikację sądową, którą zwieńczył złożony w 2007 r. egzamin sędziowski.

Po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracowałem w sądach powszechnych. Biegle władam językiem niemieckim, stale współpracuję z kancelariami adwokackimi znajdującymi się na terenie Niemiec.

Aktualnie prowadzę Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

  • (071) 30-71-121
  • 54-032 Wrocław, ul. Małopolska 36/2
  • adwokat@rajczakowski.eu
  • www.rajczakowski.eu

Profesjonalizm

Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami administracji, prowadzi także obsługę prawną spółek, fundacji i stowarzyszeń, oraz wspólnot mieszkaniowych.

Efektywność

Kancelaria SPECJALIZUJE SIĘ w obsłudze prawnej syndyków masy upadłości. Doświadczenie i praktyczna znajomość prawa upadłościowego, problematyki związanej z obsługą masy upadłości spowoduje, że powierzenie obsługi prawnej Kancelarii adwokata Andrzeja Rajczakowskiego umożliwi wdrożenie  najbardziej efektywnych rozwiązań w przedmiocie aktualnej problematyki jurydycznej związanej z konkretnym stanem faktycznym.

Zaufanie

Kancelaria zajmowała  się  dotychczas obsługe prawną  postęowania upadłościowego Fabryki Porcelany Wałbrzych, M.P.K. spółka z o.o w Wałbrzychu, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. w Ząbkowicach śląskich. Zakładów Przemysłu Odzieżowego spółka z o.o. w Nowej Rudzie, Cynkowni Galess spółka z o.o. w Świdnicy, Sexstil spółka jawna H. Łyczek, K. Wojewodzic spółka jawna z/s w Kłodzku, Centrum spółka z o.o. w Kudwie-Zdrój.

Prawo Cywilne

- prawo własności nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, dopuszczenie do współposiadania, - przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym - reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksiegowych: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych - prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku, - roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych, - ochrona dóbr osobistych, - najem lokali, - roszczenia wynikające z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi, - roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.

Prawo Gospodarcze

- kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym: badania spółek (audyt prawny) , stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek , tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS , - umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych, - windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach : - o rozwód lub separację, - o podział majątku wspólnego, - o alimenty, - opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, - o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, - o ubezwłasnowolnienie.

Prawo Pracy

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa pracy, Kancelaria oferuje reprezentację i doradztwo w sprawach: - o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, - o przywrócenie do pracy, - o zapłatę za zaległe nadgodziny, - wynikające z wypadków przy pracy, - związane ze sporami zbiorowymi.

Sprawy Administracyjne

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi, udzielanie porad prawnych.

Prawo Karne

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego ( TAKŻE PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO I KODEKSU WYKROCZEŃ) , Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze: - obrońcy - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - powoda cywilnego Celem strategii działania jest ograniczenie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach: - w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą i organami ścigania, - w postępowaniach przed sądami karnymi w pierwszej instancji i w postępowaniach odwoławczych, - w postępowaniach wykonawczych dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenia grzywny na raty.

Sprawy Upadłościowe i Naprawcze

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi, udzielanie porad prawnych.

KANCELARIA ADWOKACKA Andrzej Rajczakowski / ul. Małopolska 36/2 / Wrocław / (071) 30-71-121 / adwokat@rajczakowski.eu

W Kancelarii obowiązują dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

    • ryczałtowy: polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, wniosku, sporządzenie opinii prawnej itp.
      • godzinowy: polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

Sprawy sądowe

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność. Z uwagi na różnorodność spraw sądowych, stanów faktycznych, prawnych i zakresu roszczeń jakich dochodzi Klient ustalenie uniwersalnego cennika jest bardzo trudne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyobrażeniom dotyczącym honorarium adwokata wskazać należy , że w typowych sprawach cywilnych o zapłatę (np. z tytułu zaległego czynszu, z tytułu umowy sprzedaży itp…) przy ustalaniu wygrodzenia za podstawę przyjmuję stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Stawki

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł - 60 zł; 2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł; 3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł; 4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł; 5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł; 6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł; 7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Do w/w stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Porady

Ceny porad wahają się w zależnosci od konkretnego stanu fakycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.

TOP